Estonian Embassy in Belarus :: Teated http://minsk.vm.ee est http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss WiseCMS 2.0 hille.lepp@vm.ee hille.lepp@vm.ee Idapartneritest ei peaks rääkima enam kui endistest Nõukogude Liidu vabariikidest http://minsk.vm.ee/esileht/teated/aid-1253 <p><b>&nbsp;</b></p> <p><b>Idapartneritest ei peaks rääkima enam kui endistest Nõukogude Liidu vabariikidest</b></p> <p align="right"><i>Autor: välisminister Sven Mikser</i></p> <p><i>&nbsp;</i></p> <p><b><i>Idapartnerlus kui üks Eesti prioriteete</i></b></p> <p>Idapartnerlus, mis tähistab Euroopa Liidu ja kuue idanaabruses paikneva riigi – Armeenia, Aserbaidžaan, Gruusia, Moldova, Ukraina ja Valgevene – suhete raamistikku, 8 aasta jooksul märkimisväärselt arenenud. Eesti on olnud idapartnerluse aktiivne toetaja, kuna nii meie kui ka kogu Euroopa kontinendi huvides on demokraatlik, stabiilne ja majanduslikult edukas naabrus, kus riigid saavad oma saatuse ja valikute üle ise otsustada. Tuleb tõdeda, et selle elementaarse põhimõtte eest tuleb ka tänasel päeval tugevalt seista. </p> <p>Aeg on põhimõttelist laadi muudatuseks nii idapartnerite kui ka EL endi hoiakuis, nii et nendest riikidest ei räägitaks enam kui endistest Nõukogude Liidu vabariikidest, vaid kui tänase Euroopa Liiduga lõimivaist ja lähenevatest naabritest. Seetõttu tulebki innustada meie euroopalikku ühisosa, ühiseid väärtusi, vabadust ja jõukust. Euroopa Liit peab suutma luua oma naabrusele uue, Euroopast endast lähtuva tähenduse. See töö on veel pooleli.</p> <p>On igati loomulik, et suhted idanaabritega on üks Eesti EL Nõukogu eesistumise prioriteete. Alates veebruarist olen külastanud pea kõiki idapartnereid. Seetõttu võin tõdeda, et Eesti usaldusväärsus regioonis on tugev, meie tegevuste jalajälg sügav ning partnerite ootused suhete edendamiseks Eesti eesistumise ajal on olnud kõrged. </p> <p>Mitmetes idapartnerites on usk ’Euroopa projekti’ ning selle transformeeruvasse jõusse jätkuvalt elujõuline ja motivatsioon saada meie sarnaseks tugev. Seda tuleb tugevana hoida. Tahame, et nendes riikides oleksid demokraatlik, läbipaistev ja inimõigusi järgiv riigivõim, mis töötavad oma inimeste, mitte korruptiivse huvi teenistuses. Majandussuhete arendamine partnerriikidega on ülioluline, kuid samal ajal me ettevõtjad ootavad, et nende investeeringud oleks kaitstud ja õigusriik toimiks. Seetõttu tuleb partnerluses planeerimisel silmas pidada just neid tegevusi, mis muudavad me ühiskondi tugevamaks ja vastupanuvõimelisemaks nii väliste kui sisemiste survete suhtes.</p> <p>Eestil on Euroopa Liidu eesistumise ajal olnud idapartnerluses kaks laiemat eesmärki: esiteks, hoida partnerlust jätkuvalt EL poliitilise tähelepanu all ning teiseks, et idapartnerlus meie eesistumise ajal edeneks. </p> <p><b><i>Idapartnerluse tippkohtumine kui üks Eesti ELi eesistumise tipphetki</i></b></p> <p>Sel reedel toimub Brüsselis Idapartnerluse tippkohtumine, tuues kokku nii EL kui idapartnerite liidrid. Seetõttu paslik vaadata, mis on selle poliitikaraamistiku hetkeseis ja tulevik, kuivõrd Eesti liikmesriigina kavatseb hoolitseda idapartnerluse käekäigu eest ka edaspidi.</p> <p>Olen veendunud, et idapartnerlus on olnud edukas ja meil on ette näidata konkreetseid saavutusi. EL suhted on arenenud kõikide partneritega. Tavainimesele on kahtlemata ülioluline ka viisavabadus Schengeni alale, mis lisaks Moldovale on 2017. a laienenud ka Gruusia ja Ukraina kodanikele. Jõustunud assotsieerimislepingud Gruusia, Moldova ja Ukrainaga. Tegu on kõige edasiarenenumate kokkulepetega, mida EL on oma ajaloos kolmandate riikidega sõlminud, tuues seeläbi meie partnerid poliitiliselt ja majanduslikult EL-le lähemale. Valem on lihtne: partnerid võtavad üle EL õigustiku ja vastutasuks pääsevad järk-järgult EL siseturule. Lepingute jõustumine ei tähenda tee lõppu, vaid selle algust. Just võetud kohustuste, s.t. reformide elluviimine annab partneritele võimaluse tulevikus nõuda enamat. </p> <p>Suhetes riikidega, kelle ambitsioonitase on teistsugune, on meil samuti ette näidata edasiminekut. Armeenia, kes 2013. a ootamatult otsustas assotsieerimislepingut EL-ga mitte sõlmida, kirjutab reedesel tippkohtumisel alla uuele lepingule, mis märkimisväärselt uuendab meievahelisi suhteid. EL-i ja Aserbaidžaan vahel käivad läbirääkimised uue lepingu üle. Pärast enamiku sanktsioonide tühistamist on suhted märkimisväärselt tihenenud ka Valgevenega. </p> <p>Oluline, et partnerlus kätkeks piisavat paindlikkust, mis eristaks riike vastavalt nende soovidele ja ambitsioonidele.&nbsp;&nbsp; Täna võib tõdeda, et idapartnerluspoliitika esialgsed eesmärgid on peagi täitunud. Seetõttu on arusaadav küsimus: kuidas edasi? </p> <p>Kuna EL ja idapartnerite vaheline lepinguline ja institutsionaalne suhe on klaarumas, on partnerluse keskmes need koostööprojektid, mis käegakatsutavalt parandavad inimeste elu. Tuleb tõdeda, et hoolimata eurointegratsioonist ja EL toetusest ei pruugi tavainimene reformivajadust ja sellest lähtuvalt oma heaolu kasvu üldse mitte EL-iga seostada. Selline olukord ei &nbsp;õõnesta mitte üksnes rahva toetust ümberkorralduste suhtes, vaid ka üldist kurssi euroopalikke väärtusi järgiva elukorralduse poole. Probleemiks on olnud ka ebapiisav teavitus, mida tuleb oluliselt parandada.</p> <p>Seega soovime idapartnerluse poliitikat, mille eesmärk on kõigile arusaadav ning kus EL mõju muutuseks oleks suurim. Tippkohtumise antakse konkreetsed suunad järgnevate aastate koostööks. Mõned näited: transpordiühenduste parandamine idapartneritega; energeetikaühenduste toetamine nii partnerite vahel kui ka EL-iga, mis tugevdab energiajulgeolekut. Samuti &nbsp;EL-i&nbsp; digitaalse ühtse turu hüvede laiendamine partneritele, sh eesmärk alandada rändlustasusid; rahvuslikud valuutas krediidi lihtsustamine väike- ja keskmise suurusega ettevõtjatele, mis vähendab valuutakursi kõikumise riski.</p> <p>Jätkuvalt on oluline riigi institutsioonide tugevdamine, eritähelepanuga kohtusüsteemil, korruptsioonivastase võitluse tugevdamisel, e-teenuste arendamisel ja küberjulgeolekul. Oluline on jätkata ka kodanikuühiskonna toetamist partnerriikides, et need oskuslikumalt suudaksid mõjutada reformiprotsesse, olles kohapeal sillaks valitsuse ja kodanike vahel&nbsp; ning usaldusväärseteks partneriteks doonoritele. Tulevikku vaatavalt peab pöörama erilist tähelepanu haridusele, laiendamaks õppimisvõimalusi Erasmus+ programmi vahendusel ja tugevdamaks nende oskusi tööturul hakkama saamiseks.</p> <p><b><i>Inimeste elujärje parandamine kui idapartnerluse läbiv joon</i></b></p> <p>Nendel ülaltoodud suundadel on üks läbiv joon – läbi reformide ja EL-i toetuse parandada võimalikult paljude inimeste elujärge. Partneritele on vaja selgitada meiepoolse toetuse tingimuslikkust - oleme jätkuvalt valmis toetama, kuid soovime vastusena näha, et&nbsp; võetakse omaks väärtusruumi kuuluvaid põhimõtteid ja tehakse reforme, mille järele ühiskonnas on vajadus.</p> <p>EL on regionaalse integratsiooni vili ja usub selle edusse ka naabruses. Idapartnerlus tuleks vaadata rohkem kui vastastikku kasulikku koostööd, mitte pelgalt doonori – abisaaja suhet.&nbsp; Me partnerriikides tehakse mitmeid innovaatilisi reforme – näiteks Ukraina uus riigihangete süsteem ProZorro, millest on õppida ka EL liikmesriikidel. On mitmeid viise, kuidas partnerid panustavad EL julgeolekusse, näiteks EL missioonidel ja operatsioonidel osalemise või oma kogemustega hübriidrünnakute tõrjumisel jagamise kaudu. Tulevikus peab idapartnerluses rohkem tähelepanu pöörata julgeolekukoostööle. </p> <p>Kahjuks mõjutab mitmete idapartnerite julgeolekut ja majandusarengut jätkuvad konfliktid, mistõttu mitmed partnerid ei kontrolli täielikult oma territooriumi. Idapartnerlus ei ole küll otseselt mõeldud neid konflikte lahendama, kuid saab kaasa aidata inimeste igapäevaelu parandamisele ja seekaudu soodustada seda, et ühel päeval oleks konfliktilahenduseni lihtsam jõuda. </p> <p>Eesti kavatseb ka pärast eesistumist jätkata aktiivset tegevust idapartnerluse riikides ning seista selle eest, et EL kohalolek regioonis oleks mõjus ja tulemuslik. Meie kahepoolne arengukoostöö ja humanitaarabi idapartneritele oli 2016. a 4,55 milj eurot. Meie reformikogemus on hinnatud ning sellele on tellimus suurem, kui vastata jaksame.&nbsp; Välisministeerium on koostöös Eesti Diplomaatide Kooliga loonud Eesti Idapartnerluse Keskuse, millest on saanud lipulaev idapartneritele Eesti kogemuse jagamisel. </p> <p>Eesti eesmärke idapartnerluses toetasid ka eesistumise aegsed arvukad kohtumised ja konverentsid, mis tõid Tallinnasse idapartnerluse riikidest sadu külalisi nii ministrite, kõrgete ametnike, ekspertide, kodanikuühiskonna esindajate kui ka ärikogukondade tasandil. Partnerite kaasamine meie eesistumise üritustele pälvis tänu ja tunnustust ja oli lihtne kuid tõhus viis inimlikul tasemel kaasa rääkida sellele, mis on me laiem eesmärk idapartnerluses – tuua partnerid Euroopa Liidule lähemale.</p> Fri, 01 Dec 2017 07:58:48 GMT http://minsk.vm.ee/esileht/teated/aid-1253 Mikser: tippkohtumine andis idapartnerlusele selged suunad tulevikuks http://minsk.vm.ee/esileht/teated/aid-1250 <a href="http://vm.ee/et/uudised/mikser-tippkohtumine-andis-idapartnerlusele-selged-suunad-tulevikuks">http://vm.ee/et/uudised/mikser-tippkohtumine-andis-idapartnerlusele-selged-suunad-tulevikuks</a> Tue, 28 Nov 2017 05:24:57 GMT http://minsk.vm.ee/esileht/teated/aid-1250 Mikser E-partnerluse konverentsil: e-riigi turvalisus ja kodanike kaasamine IT lahenduste abil on reformide elluviimisel idapartnerluse riikides võtmetähtsusega http://minsk.vm.ee/esileht/teated/aid-1243 <a href="http://vm.ee/et/uudised/mikser-e-partnerluse-konverentsil-e-riigi-turvalisus-ja-kodanike-kaasamine-it-lahenduste">http://vm.ee/et/uudised/mikser-e-partnerluse-konverentsil-e-riigi-turvalisus-ja-kodanike-kaasamine-it-lahenduste</a> Thu, 26 Oct 2017 05:28:57 GMT http://minsk.vm.ee/esileht/teated/aid-1243 Mikser ELi kohtumisel idapartneritega: Euroopa Liidu tihedam koostöö idapartneritega suurendab meie kõigi julgeolekut http://minsk.vm.ee/esileht/teated/aid-1239 http://vm.ee/et/uudised/mikser-eli-kohtumisel-idapartneritega-euroopa-liidu-tihedam-koostoo-idapartneritega Fri, 22 Sep 2017 08:31:33 GMT http://minsk.vm.ee/esileht/teated/aid-1239 Välisminister: Eston Kohveri ebaseadusliku kinnipidamisega rikub Venemaa juba 9 kuud rahvusvahelist õigust http://minsk.vm.ee/esileht/teated/aid-1186 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded"><p>Nr 134-E</p> <p>V&auml;lisminister Keit Pentus-Rosimannuse s&otilde;nul rikub Venemaa Eston Kohveri r&ouml;&ouml;vimisega ja &otilde;igusevastase kinnipidamisega juba ligi &uuml;heksa kuud rahvusvahelist &otilde;igust. "Eesti pinnalt FSB poolt r&ouml;&ouml;vitud kaitsepolitseiametniku Eston Kohveri &otilde;igusevastasel kinni hoidmisel ja tema &uuml;le n&auml;ilise kohtuprotsessi pidamisel pole algusest peale mingit seost &otilde;iglase kohtupidamisega. Eesti ametkonnad teevad selleks k&otilde;ik, et Eston Kohver vabastataks ja ta saaks tagasi koju,&ldquo; r&otilde;hutas v&auml;lisminister.<br><br> V&auml;lisminister Pentus-Rosimannus kinnitas, et Eesti hoiab Eston Kohveri k&uuml;simuses survet nii rahvusvaheliselt kui ka kahepoolses suhtluses &uuml;leval senikaua, kuni ta p&auml;&auml;seb koju tagasi oma pere juurde.<br><br> Eestile on oluline, et Kohveri huvid oleksid kaitstud parimal v&otilde;imalikul viisil nii Moskvas kui ka kohtumenetluse ajal Pihkvas. Konsul j&auml;tkab Eston Kohveriga regulaarseid kohtumisi, et teda toetada ning et tal oleks usaldusv&auml;&auml;rne kanal suhtlemiseks. Konsul kohtub Kohveriga taas esimesel v&otilde;imalusel.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p><br> V&Auml;LISMINISTEERIUMI PRESSIOSAKOND<br> 637 7654<br> 521 6821<br><a href="mailto:press@mfa.ee">press@mfa.ee</a></p></div> </div> </div> <div class="all-news"><a href="http://www.vm.ee/et/uudised">Kõik uudised</a></div> Tue, 02 Jun 2015 11:21:34 GMT http://minsk.vm.ee/esileht/teated/aid-1186 „Reisi targalt“ turismimessil Tourest http://minsk.vm.ee/esileht/teated/aid-1136 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded"><p>13.-15. veebruarini 2015 jagavad V&auml;lisministeeriumi konsulaarosakonna t&ouml;&ouml;tajad targalt reisimise n&otilde;uandeid Eesti N&auml;ituste messikeskuses rahvusvahelisel turismimessil Tourest 2015. K&uuml;lastajad on oodatud v&auml;lisministeeriumi messiboksi, mis asub sel aastal kohe peahalli sissep&auml;&auml;su juures paremat k&auml;tt (A3).</p> <p>Kutse, mis tagab messile tasuta sissep&auml;&auml;su, saab v&auml;lja printida <a href="http://www.vm.ee/sites/default/files/content-editors/tourest_2015_kutse.pdf" target="_blank" class=" icon-internal icon-PDF">siit</a><span class="file-enrichments"> (751.22 KB, PDF)</span>.</p> <p>Reisiteadlikkuse t&otilde;stmiseks ning messik&uuml;lastajate kaasamiseks on kavas:&nbsp;</p> <ul><li>Reedel, 13. veebruaril kell 13.30 videosild eestlaste &uuml;he populaarseima reisisihtkoha T&uuml;rgiga, kus suursaadik Miko Haljas ning konsul Kersti Kasak vastavad huviliste k&uuml;simustele.</li> <li>Reisimisega seotud riske k&auml;sitleva &bdquo;Reisi targalt&ldquo; e-kursuse tutvustamine. Kursuse l&otilde;putesti sooritajate vahel loositakse 10. aprillil v&auml;lja merereis Helsingisse Viking Line laeval, Viimsi Spa saunakeskuse ja Viimsi 5D elamuskino kinkepiletid. Kursus asub aadressil: <a href="https://sisu.ut.ee/reisitargalt">https://sisu.ut.ee/reisitargalt</a></li> <li>Facebooki kasutajate &uuml;leskutsumine osalema veebikonsulis toimuvas targalt reisimise m&auml;ngus, mis n&auml;eb ette 4R-i (reisiinfo, reisikindlustus, reisidokumendid, registreerimine) lahti m&otilde;testamist postituse kommentaarides. Kommenteerijate vahel l&auml;heb loosimisele Viking Line kinkekaart. V&auml;lisministeeriumi veebikonsul Facebookis: <a href="https://www.facebook.com/veebikonsul">https://www.facebook.com/veebikonsul</a></li> <li>J&auml;tkub koolidele suunatud &bdquo;Reisi targalt&ldquo; seminaride programm. Kooli&otilde;petajad, aga ka noored ise, saavad konsuli oma kooli kutsuda. Eelmisel aastal osales noortele suunatud seminaridel &bdquo;Reisi targalt&ldquo; &uuml;le 900 Eesti koolinoore. Soovi on v&otilde;imalik avaldada vahetult messiboksis, veebikonsuli kaudu v&otilde;i konsulaarosakonna e-posti aadressil <a href="mailto:konsul@vm.ee">konsul@vm.ee</a>.</li> </ul><p>&bdquo;Reisi targalt&ldquo; tegevused on v&auml;lisministeeriumi ennetust&ouml;&ouml; reisimisega seotud riskide teadvustamisel. 2014. aastal osutati eestlastele konsulaarabi &uuml;le 1400 korra ehk iga p&auml;ev sai alguse keskmiselt neli uut juhtumit. Enim on eestlased v&auml;lismaal h&auml;das reisidel kadunud v&otilde;i varastatud dokumentidega. Kasvanud on konsulaarabi vajadus seoses Eesti kodanike kinnipidamise ja v&auml;lismaal surnud kodanike l&auml;hedaste abistamisega. S&otilde;ltuvalt raskusest v&otilde;ivad juhtumid kesta m&otilde;nest tunnist kuni m&otilde;ne aastani.</p> <p>Targalt reisimise soovitused v&auml;lisministeeriumi kodulehel: <a href="http://vm.ee/et/reisitargalt">http://vm.ee/et/reisitargalt</a></p> <p>Mobiilirakendus &bdquo;Reisi targalt&ldquo;: <a href="http://www.vm.ee/reisi-targalt">http://www.vm.ee/reisi-targalt</a></p> <p>Turismimessi Tourest koduleht: <a href="http://www.tourest.eu" class=" icon-external icon-EU">www.tourest.eu</a></p></div> </div> </div> <div class="all-news"><a href="http://www.vm.ee/et/uudised">Kõik uudised</a></div> Fri, 13 Feb 2015 10:51:55 GMT http://minsk.vm.ee/esileht/teated/aid-1136 Austria seab sisse ajutise piirikontrolli http://minsk.vm.ee/esileht/teated/aid-1081 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded"><p>Alates t&auml;nasest (04.06) seab Austria seoses 07.06 - 09.06 toimuva Maailma Majandusfoorumiga sisse ajutise piirikontrolli. Kontrolli teostatakse Austria piiridel Slovakkia, Ungari ja Sloveeniaga.</p> <p>&nbsp;</p></div> </div> </div> <div class="all-news"><a href="http://www.vm.ee/et/uudised">Kõik uudised</a></div> Fri, 30 May 2014 07:27:45 GMT http://minsk.vm.ee/esileht/teated/aid-1081 Reisiinfo: Alžeeria, Bahrein, Iraak, Iraan, Jeemen, Liibanon, Liibüa, Sudaan ja Süüria http://minsk.vm.ee/esileht/teated/aid-1080 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded"><p><strong>V&auml;lisministeerium soovitab ebakindla ja muutuda v&otilde;iva julgeolekuolukorra t&otilde;ttu mitte reisida Al&#382;eeriasse, Bahreini, Iraaki, Iraani, Jeemenisse, Liibanoni, Liib&uuml;asse, </strong><strong>Sudaani</strong><strong> ja </strong><strong>S&uuml;&uuml;riasse</strong><strong>.</strong> Neis riikides on viimaste n&auml;dalate jooksul toimunud ulatuslikke massimeeleavaldusi, millega on kaasnenud v&auml;givald. Lisaks poliitilisele ebastabiilsusele ning protestidele esineb neis riikides ka j&auml;tkuvalt terrorismioht ning v&auml;lismaalaste turvalisus ei ole tagatud. V&auml;lisministeeriumi hoiatusest hoolimata nendesse riikidesse reisimisel tuleb arvestada, et seda tehakse omal vastutusel ning konsulaarabi saamine ei ole tagatud.</p> <!--break--> <p><strong>Loe l&auml;hemalt:</strong></p> <p><a title="Alzheeria" href="http://www.vm.ee/et/node/">Al&#382;eeria</a><br><a title="Bahrein" href="http://www.vm.ee/et/node/">Bahrein</a><br><a title="Iraak" href="http://www.vm.ee/et/node/">Iraak</a><br><a title="Iraan" href="http://www.vm.ee/et/node/">Iraan</a><br><a title="Jeemen" href="http://www.vm.ee/et/node/">Jeemen</a><br><a title="Liibanon" href="http://www.vm.ee/et/node/">Liibanon</a><br><a title="Liib&uuml;a" href="http://www.vm.ee/et/node/">Liib&uuml;a</a><br><a title="Sudaan" href="http://www.vm.ee/et/node/">Sudaan</a><br><a title="S&uuml;&uuml;ria" href="http://www.vm.ee/et/node/">S&uuml;&uuml;ria</a></p> <p>&nbsp;</p></div> </div> </div> <div class="all-news"><a href="http://www.vm.ee/et/uudised">Kõik uudised</a></div> Fri, 30 May 2014 07:27:45 GMT http://minsk.vm.ee/esileht/teated/aid-1080 Peterburi hakkab kasutama Pony Expressi teenust viisataotluste vastuvõtmisel ja viisade väljastamisel http://minsk.vm.ee/esileht/teated/aid-1079 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded"><p><strong>Alates t&auml;nasest, 08.08.2011, alustas Eesti Vabariigi Peakonsulaat Peterburis koost&ouml;&ouml;d firmaga Pony Express, kelle vahendusel on v&otilde;imalik esitada viisataotlusi lisaks peakonsulaadile ka Pony Expressi keskustes Peterburis ja veel kuues Loode-Venemaa linnas: Arhangelskis, Murmanskis, Petroskois, Veliki Novgorodis, Vologdas ja Kingissepas.</strong></p> <p>Uus s&uuml;steem muudab taotluse esitamise lihtsamaks ja mugavamaks, viisataotlejatel on suurem valikuvabadus ja nad saavad vastavalt oma vajadustele otsustada, kas anda viisataotlus sisse Eesti peakonsulaadis v&otilde;i Pony Expressi keskustes. </p> <p>Pony Express v&otilde;tab vastu vaid Schengeni viisa (C-viisa) taotlusi, teistel juhtudel (D-viisa, elamisload ja muud Peterburi konsulaadi teenused) tuleb p&ouml;&ouml;rduda otse peakonsulaati. </p> <p>T&auml;psem teave pakutud teenuse kohta on avaldatud Pony Expressi <a href="http://visa.ponyexpress.ru/visa_estonia.php" class=" icon-external icon-PHP">http://visa.ponyexpress.ru/visa_estonia.php</a> ja Peakonsulaadi Peterburis kodulehtedel <a href="http://www.peterburg.estemb.ru/est">http://www.peterburg.estemb.ru/est</a>.</p> <p><br> &nbsp;</p></div> </div> </div> <div class="all-news"><a href="http://www.vm.ee/et/uudised">Kõik uudised</a></div> Fri, 30 May 2014 07:27:45 GMT http://minsk.vm.ee/esileht/teated/aid-1079 Sydneys alustab tööd Eesti Peakonsulaat http://minsk.vm.ee/esileht/teated/aid-1078 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded"><p>Eesti peakonsul, Triinu Rajasalu, alustab Austraalias Sydneys t&ouml;&ouml;d 16. augustil 2011 aadressil:</p> <p>40 Nicholson Street <br> Balmain East<br> Sydney NSW 2041</p> <p>tel. (61 2) 8014 8999<br> faks: (61 2) 8079 6886</p> <p>e-mail: <a href="mailto:consulate.sydney@mfa.ee">consulate.sydney@mfa.ee</a><br><a href="http://www.sydney.vm.ee" title="www.sydney.vm.ee" class="xlink icon-external icon-EE">www.sydney.vm.ee</a><br> &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p></div> </div> </div> <div class="all-news"><a href="http://www.vm.ee/et/uudised">Kõik uudised</a></div> Fri, 30 May 2014 07:27:45 GMT http://minsk.vm.ee/esileht/teated/aid-1078 Eesti liitub Schengeni liikmesriikide ühtse viisainfosüsteemiga http://minsk.vm.ee/esileht/teated/aid-1077 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded"><p>Alates t&auml;nasest, 11. oktoobrist liitub Eesti Schengeni &uuml;htse viisainfos&uuml;steemi (VIS) keskse andmebaasiga. Seoses sellega &uuml;hendatakse Schengeni riikide konsulaarasutused ja v&auml;lispiiril asuvad piiri&uuml;letuspunktid keskse VIS-i andmebaasiga. S&uuml;steem k&auml;ivitatakse maailma eri piirkondades j&auml;rkj&auml;rgult, esimesena P&otilde;hja-Aafrikas. </p> <!--break--> <p>Tulenevalt &uuml;htse infos&uuml;steemi n&otilde;uetest, hakatakse h&otilde;ivama s&otilde;rmej&auml;lgi viisataotlejatelt piiripunktides, viibimisaja pikendamise taotlemisel Politsei- ja Piirivalveametis ning Eesti v&auml;lisesindustes vastavalt Euroopa Komisjoni kehtestatud ajakavale. Eesti v&auml;lisesindustest alustatakse s&otilde;rmej&auml;lgede h&otilde;ivamist alates 11. oktoobrist Eesti Suursaatkonnas Egiptuse Araabia Vabariigis.</p> <p>Kuna Eestis on l&uuml;hi- ja pikaajaliste viisade ning seadusliku viibimisaja pikendamise menetlemise protsess &uuml;htne, h&otilde;ivatakse s&otilde;rmej&auml;ljed nii l&uuml;hi- kui ka pikaajalise viisataotluse esitamisel.</p> <p>S&otilde;rmej&auml;lgi ei pea andma alla 12-aastased lapsed. Samuti on sellest vabastatud riigipead ja valitsusjuhid ning nende ametliku delegatsiooni liikmed. Alla 15-aastastelt tohib s&otilde;rmej&auml;lgi v&otilde;tta seadusliku v&otilde;i volitatud esindaja juuresolekul. Viisataotlejalt tuleb s&otilde;rmej&auml;ljed h&otilde;ivata juhul, kui seda pole varem tehtud v&otilde;i viimasest s&otilde;rmej&auml;lgede h&otilde;ivamisest on m&ouml;&ouml;dunud &uuml;le 59 kuu.</p> <p>VIS-i rakendamine on &uuml;ks &uuml;htse viisapoliitika v&otilde;tmeelementidest, mis koos teiste tegevuspoliitikatega v&otilde;imaldab Euroopa Liidul moodustada piirkonna, kus valitsevad vabadus, turvalisus ja &otilde;iglus.</p> <p>Schengeni liikmesriikide viisainfos&uuml;steem on &uuml;htne elektrooniline viisaandmete s&uuml;steem, mis sisaldab t&auml;htnumbriliste andmete k&otilde;rval ka taotlejate s&otilde;rmej&auml;lgi ning fotosid. S&uuml;steem aitab kiireneda viisataotluste l&auml;bivaatamist, lihtsustada kontrolli Schengeni v&auml;lispiiridel ning suurendada Schengeni ala turvalisust.<br><br> &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>V&Auml;LISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS<br> 637 7654<br> 521 6821<br><a href="mailto:pressitalitus@mfa.ee">pressitalitus@mfa.ee</a></p></div> </div> </div> <div class="all-news"><a href="http://www.vm.ee/et/uudised">Kõik uudised</a></div> Fri, 30 May 2014 07:27:45 GMT http://minsk.vm.ee/esileht/teated/aid-1077 Eesti ja Tšehhi välisministeeriumite vahel toimusid konsultatsioonid juriidilistes ja konsulaarküsimustes http://minsk.vm.ee/esileht/teated/aid-1076 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded"><p>7.-8.11.2011 toimusid Tallinnas Eesti ja T&scaron;ehhi v&auml;lisministeeriumi vahelised konsultatsioonid juriidilistes ja konsulaark&uuml;simustes. Eesti delegatsiooni juhtis v&auml;lisministeeriumi juriidiliste ja konsulaark&uuml;simuste asekantsler Lauri Bambus, T&scaron;ehhi delegatsiooni juhtis asev&auml;lisminister Vladimir Galu&scaron;ka.</p> <p>Arutati kahe riigi vahelist koost&ouml;&ouml;d mitmetes konsulaar- ja juriidilises k&uuml;simuses sealhulgas vastastikku avalike dokumentide tunnustamisest, koost&ouml;&ouml;st konsulaarteenuste osutamisel, kodanikele konsulaarabi andmisest. T&scaron;ehhi asev&auml;lisminister viitas T&scaron;ehhi laiale esinduste v&otilde;rgule maailmas ning T&scaron;ehhi v&auml;lisesindused on valmis osutama erakorralist konsulaarabi ka Eesti kodanikele.</p> <p>Asekantsler Lauri Bambus avaldas heameelt selle &uuml;le, et ettevalmistamisel on Eesti-T&scaron;ehhi vaheline viisaesinduse kokkulepe, mille kohaselt T&scaron;ehhi hakkaks esindama Eestit viisak&uuml;simustes Iraagis, Malaisias ja Mongoolias. Lepiti kokku, et parema koost&ouml;&ouml; saavutamiseks peaksid konsultatsioonid toimuma regulaarselt .</p> <p>&nbsp;</p></div> </div> </div> <div class="all-news"><a href="http://www.vm.ee/et/uudised">Kõik uudised</a></div> Fri, 30 May 2014 07:27:45 GMT http://minsk.vm.ee/esileht/teated/aid-1076 Toimusid Eesti ja Soome vahelised konsulaarkonsultatsioonid http://minsk.vm.ee/esileht/teated/aid-1075 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded"><p>7. detsembril toimusid Tallinnas iga-aastased Eesti ja Soome v&auml;lisministeeriumite vahelised konsulaarkonsultatsioonid. Konsultatsioonide k&auml;igus vahetati vastastikku huvipakkuvaid kogemusi ja informatsiooni. Eesti ja Soome vaheline koost&ouml;&ouml; konsulaark&uuml;simustes on olnud alati tihe ja sisukas. Kahe naaberriigi konsulaark&uuml;simused ning seisukohad on paljuski sarnased ning traditsioonilised kohtumised aitavad neid seisukohti veelgi paremini selgitada ja m&otilde;ista. Soome delegatsiooni juhtis v&auml;lisministeeriumi konsulaarteenistuse peadirektor Lauri Aaltonen, Eesti delegatsiooni juhiks oli konsulaarosakonna peadirektor Rasmus Lumi. </p> <p>M&otilde;lemad pooled t&otilde;desid, et olemasolevates tingimustes tuleb suuremat t&auml;helepanu p&ouml;&ouml;rata konsulaart&ouml;&ouml; efektiivsuse kasvule. Selle saavutamise &uuml;heks v&otilde;imaluseks oleks olemasolevate ressursside &uuml;hendamine. Aluseks v&otilde;ttes edukat koost&ouml;&ouml;d teineteise esindamisel Schengeni viisade v&auml;ljastamisel, v&otilde;iks kaaluda esindamise laiendamist ka mitmete konsulaarteenuste osutamisele. </p> <p>T&auml;navusel kohtumisel peatuti pikemalt dokumendisuhtluse lihtsustamise ja kodanike teenindamisega seotud teemadel. Arutati ka viisak&uuml;simusi, Euroopa Liidu v&auml;listeenistuse rolli konsulaarabi osutamisel ning teisi p&auml;evakajalisi k&uuml;simusi. </p> <p>J&auml;rgmised kahepoolsed konsulaarkonsultatsioonid leiavad aset 2012. aastal Helsingis.<br> &nbsp;</p></div> </div> </div> <div class="all-news"><a href="http://www.vm.ee/et/uudised">Kõik uudised</a></div> Fri, 30 May 2014 07:27:45 GMT http://minsk.vm.ee/esileht/teated/aid-1075 Välisministeerium osales turismimessil TOUREST 2012 http://minsk.vm.ee/esileht/teated/aid-1074 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded"><p>Iga-aastasel rahvusvahelisel turismimessil osalemine on kujunenud v&auml;lisministeeriumile juba meeldivaks traditsiooniks. Seekordne TOUREST 2012 oli arvult kahek&uuml;mne esimene ja v&auml;lisministeerium osales sellel k&uuml;mnendat aastat j&auml;rjest.</p> <p>17. veebruaril avas messi v&auml;lisminister Urmas Paet. Turismimessi avamise-eelsel infotunnil tutvustasid minister koos juriidiliste ja konsulaark&uuml;simuste asekantsleri Lauri Bambuse ja konsulaarosakonna peadirektori Rasmus Lumiga p&auml;evakajalisi konsulaarteemasid. R&auml;&auml;giti v&auml;lisministeeriumi 2011. aasta konsulaartegevusest ning&nbsp; tulevikuplaanidest, viisapoliitikast ning konsulaarabi korraldamisest v&auml;lismaal.</p> <p>V&auml;lisministeerium pakkus oma stendis konsulaarabi tutvustavaid tr&uuml;kiseid nii turismikorraldajatele kui ka reisihuvilistele. &Uuml;htlasi tutvustati v&otilde;imalusi reisiinfo hankimiseks ja kodanike registreerimiseks v&auml;lisministeeriumi kodulehel. Samas oli v&otilde;imalik t&auml;ita reisiteemalisi k&uuml;simusi sisaldav ankeet ja osaleda viktoriinis.</p> <p>T&auml;idetud ankeetidest saadud infot kasutab v&auml;lisministeeriumi konsulaarosakond edaspidi konsulaarteenuste paremaks tutvustamiseks.</p> <p>J&auml;rgmine turismimess TOUREST 2013 toimub 15.-17.02.2013.</p> <p>Toome siinkohal &auml;ra ka viktoriinik&uuml;simuste vastused. V&otilde;itjatega v&otilde;etakse &uuml;hendust.</p> <p><strong>1) Milliste dokumentidega saavad Eesti kodanikud Euroopa Liidu liikmesriikidesse reisida?</strong><br> Pass, ID-Kaart</p> <p><strong>2) Millisel juhul ei vaja Eesti kodanikud USA viisat?</strong><br> Eesti kodanikud ei vaja viisat juhul kui eesm&auml;rgiks on l&uuml;hiajaline turismi- v&otilde;i &auml;rireis (Viibimisaeg ei tohi &uuml;letada 90 p&auml;eva) ning kui on olemas ESTA (elektroonilise reisiloa taotlemise s&uuml;steem) positiivne vastus (eeldab biomeetrilise passi olemasolu).</p> <p><strong>3) Kas Euroopa ravikindlustuskaardi olemasolul on Eesti kodanikul v&otilde;imalik saada tasuta vajaminevat arstiabi Austraalias?</strong><br> Ei.</p> <p><strong>4) Kas konsul saab vabastada v&auml;lisriigis isikut vanglast?</strong><br> Ei.</p> <p><strong>5) Lapse ainsaks t&auml;iskasvanud saatjaks reisil on lapse hooldus&otilde;igust mitteomav isik. Milliseid dokumente on sel isikul lapsega reisimiseks vaja?</strong><br> Isikut t&otilde;endav dokument, lapse hooldus&otilde;igust omava isiku kirjalik n&otilde;usolek v&otilde;i volitus&nbsp; (vajadusel notariaalselt kinnitatud).</p> <p><strong>6) Mis riigis asub Schengen (selle nimega asula)?</strong><br> Luksemburgis.</p> <p><strong>7) Kui vajate abi riigis, kus puudub Eesti saatkond v&otilde;i konsulaat, kuhu p&ouml;&ouml;rdute konsulaarabi saamiseks?</strong><br> Kui asukohariigis ei ole Eesti saatkonda, konsulaati ega aukonsulaati, tuleb p&ouml;&ouml;rduda l&auml;himasse Euroopa Liidu liikmesriigi esindusse.<br> Kui ei tea, mida h&auml;daolukorras ette v&otilde;tta, on alati v&otilde;imalik konsulteerida v&auml;lisministeeriumi valvekonsuliga telefonil +372 5301 9999.<br> &nbsp;</p></div> </div> </div> <div class="all-news"><a href="http://www.vm.ee/et/uudised">Kõik uudised</a></div> Fri, 30 May 2014 07:27:45 GMT http://minsk.vm.ee/esileht/teated/aid-1074 Eesti Peakonsulaat Sydneys hakkab menetlema viisataotlusi http://minsk.vm.ee/esileht/teated/aid-1073 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded"><p>Alates 15. m&auml;rtsist 2012 hakkab Eesti Peakonsulaat Sydneys menetlema viisataotlusi.</p> <p><strong>KONTAKTANDMED</strong><br><strong>Eesti Peakonsulaat Sydneys, Austraalias</strong><br> Suite 1/Level 2<br> 144 Pacific Highway<br> Sydney<br> 2060 North Sydney, NSW</p> <p>Tel.: (61 2) 8014 8999<br> Faks: (61 2) 8079 6886<br> E-mail: consulate.sydney@ mfa.ee<br><a class="xlink icon-external icon-EE" href="http://www.sydney.vm.ee">www.sydney.vm.ee</a></p> <p>&nbsp;</p></div> </div> </div> <div class="all-news"><a href="http://www.vm.ee/et/uudised">Kõik uudised</a></div> Fri, 30 May 2014 07:27:45 GMT http://minsk.vm.ee/esileht/teated/aid-1073 Toimusid Eesti ja Venemaa vahelised konsulaarkonsultatsioonid http://minsk.vm.ee/esileht/teated/aid-1072 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded"><p>27. m&auml;rtsil&nbsp; 2012 toimusid Tallinnas iga-aastased Eesti ja Venemaa v&auml;lisministeeriumite vahelised konsulaarkonsultatsioonid. Eesti ja Venemaa vaheline koost&ouml;&ouml; konsulaark&uuml;simustes on olnud alati tihe ja sisukas. Kahe naaberriigi vahelised konsultatsioonid on alati olulised ning traditsioonilised kohtumised aitavad teineteise seisukohti paremini m&otilde;ista. Seekordsel kohtumisel arutati vastastikku huvipakkuvaid teemasid nagu n&auml;iteks infovahetuse t&otilde;hustamine erinevates konsulaark&uuml;simustes, samuti selgitati poolte seisukohti viisade v&auml;ljastamise tehniliste &uuml;ksikasjade osas ning dokumendisuhtluse lihtsustamisel kodanike jaoks.</p> <p>Venemaa&nbsp; delegatsiooni juhtis Venemaa v&auml;lisministeeriumi konsulaarosakonna asedirektor Andrey Podelyshev. Eesti delegatsiooni juhiks oli v&auml;lisministeeriumi konsulaarosakonna peadirektor Rasmus Lumi.</p> <p>J&auml;rgmised kahepoolsed konsulaarkonsultatsioonid leiavad aset 2013. aastal Moskvas.</p> <p>&nbsp;</p></div> </div> </div> <div class="all-news"><a href="http://www.vm.ee/et/uudised">Kõik uudised</a></div> Fri, 30 May 2014 07:27:45 GMT http://minsk.vm.ee/esileht/teated/aid-1072 Itaalia hakkab esindama Eestit Schengeni viisade väljastamisel Kosovos http://minsk.vm.ee/esileht/teated/aid-1071 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded"><p>Alates 08.04.2012 hakkab Itaalia&nbsp; esindama Eestit Schengeni viisade v&auml;ljastamisel Kosovos.</p> <p>V&auml;lisminister Urmas Paeti s&otilde;nul lihtsustavad sellised lepingud Eesti k&uuml;lastamist. &bdquo;Meie eesm&auml;rk on see, et Eesti oleks esindatud v&otilde;imalikult laialt &uuml;le maailma,&ldquo; &uuml;tles v&auml;lisminister Paet. &bdquo;Samuti soovime, et viisataotlemine oleks inimeste jaoks kliendis&otilde;bralikum ja v&auml;hem keerukas toiming,&ldquo; lisas Paet.</p> <p>Eesti on s&otilde;lminud esinduslepingud Schengeni viisade v&auml;ljastamiseks Austria, Hispaania, Hollandi, Leedu, L&auml;ti, Poola, Prantsusmaa, Saksamaa, Soome, Sloveenia, Taani, Ungari ja &Scaron;veitsiga. Hetkel on Eesti esindatud kokku 84 riigis.</p> <p>Eestit esindava liikmesriigi esindusele saab esitada vaid l&uuml;hiajaliste Schengeni&nbsp; viisade taotlusi. Pikaajaliste viisade taotlemiseks tuleb j&auml;tkuvalt p&ouml;&ouml;rduda l&auml;hima Eesti v&auml;lisesinduse poole.<br> Viisaesinduslepingutest t&auml;psemalt v&auml;lisministeeriumi kodulehel: <a href="http://www.vm.ee/et/riigid-kus-viisade-valjastamisel-esindab-eestit-teine-riik">http://www.vm.ee/?q=et/taxonomy/term/132</a></p> <p>&nbsp;</p></div> </div> </div> <div class="all-news"><a href="http://www.vm.ee/et/uudised">Kõik uudised</a></div> Fri, 30 May 2014 07:27:45 GMT http://minsk.vm.ee/esileht/teated/aid-1071 Poola taastab ajutiselt piirikontrolli http://minsk.vm.ee/esileht/teated/aid-1070 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded"><p>Poola taastab juunis jalgpalli Euroopa meistriv&otilde;istluste ajaks sisepiiridel ajutiselt piirikontrolli. Piirikontrolli tehakse julgeoleku kaalutlustel k&otilde;igis Poola piiri&uuml;letuskohtades 4. juunist 1. juulini, mist&otilde;ttu v&otilde;ib piiri&uuml;letus v&otilde;tta aega.<br> Poola piirivalve k&auml;ivitab jalgpalli EMi ajaks infoliini +48 22 500 44 44 [Call: +48 22 500 44 44] , kust saab k&uuml;sida jooksvat infot piiri&uuml;letuse kohta.<br><a class="pdflink icon-internal icon-PDF" href="http://www.vm.ee/sites/default/files/GDD_GDD_ulotka_2012-04-10_5ost.pdf">Juhised autojuhtidele Poolas liiklemiseks jalgpalli EMi ajal juunis 2012</a><span class="file-enrichments"> (PDF)</span></p> <p>Lisaks on t&ouml;&ouml;s ka&nbsp; h&auml;daabitelefon, kuhu Poolat k&uuml;lastavad v&auml;lismaalased saavad abi saamiseks p&ouml;&ouml;rduda.<br> Poola tavatelefonilt: 0800 200 300 (tasuta infoliin)<br> Mobiilidelt: 48 608 599 599 (tasuline number)<br> Telefonile saab helistada enne ja p&auml;rast jalgpalli EMi kuup&auml;evadel 15.-31.05.2012 ja 03.07-30.09.2012 kellaaegadel 10.00 - 22.00<br> Jalgpalli EMi ajal 01.06-02.07.2012 t&ouml;&ouml;tavad h&auml;daabitelefonid &ouml;&ouml;p&auml;evaringselt.</p></div> </div> </div> <div class="all-news"><a href="http://www.vm.ee/et/uudised">Kõik uudised</a></div> Fri, 30 May 2014 07:27:45 GMT http://minsk.vm.ee/esileht/teated/aid-1070 Leedu hakkab Eestit esindama Schengeni viisade väljastamisel Vene Föderatsioonis ja Valgevenes http://minsk.vm.ee/esileht/teated/aid-1069 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded"><p>Alates 15. juunist 2012 esindab Leedu Eestit Schengeni viisade v&auml;ljastamisel Vene F&ouml;deratsioonis, <a class="xlink icon-external icon-LT" href="http://consulate-sovetsk.mfa.lt/" target="_blank">Sovetskis</a> ja Valgevenes, <a class="xlink icon-external icon-LT" href="http://consulate-grodno.mfa.lt" target="_blank">Grodnos</a>. Lisaks esindab Leedu Eestit Armeenias (Jerevanis), Kasahstanis (Almat&otilde;s) ja Venemaa F&ouml;deratsioonis (Kaliningradis).</p> <p>Eesti hakkab 15. juunist esindama Leedut Austraalias, Sydneys ja Vene F&ouml;deratsioonis, Pihkvas.</p> <p>Esinduslepingute s&otilde;lmimise eesm&auml;rk on h&otilde;lbustada inimeste reisimist Eestisse ning muuta&nbsp; viisataotlemist lihtsamaks reisijatele, kes elavad riikides, kus v&auml;lisesindusse j&otilde;udmine on riigi mastaape arvestades liiga keerukas ja kulukas v&otilde;i kus Eestil esindus puudub. Liikmesriigi esindusest saab taotleda l&uuml;hiajalist viisat, transiitviisat ja lennujaama transiitviisat. Esindamine on seotud &uuml;ksnes viisade v&auml;ljastamisega ning muudele konsulaarteenustele leping ei laiene.</p> <p>Eesti on esindatud 88 riigis. Esinduslepingud on s&otilde;lmitud 16 riigiga: Austria, Belgia, Hispaania, Hollandi, Itaalia, Leedu, L&auml;ti, Prantsusmaa, Poola, Rootsi, Saksamaa, Sloveenia, Soome, &Scaron;veits, Taani&nbsp; ja Ungariga. T&auml;psem info: <a href="http://www.vm.ee/?q=taxonomy/term/132" class=" icon-external icon-EE">http://www.vm.ee/?q=taxonomy/term/132</a>.</p> <p>&nbsp;</p></div> </div> </div> <div class="all-news"><a href="http://www.vm.ee/et/uudised">Kõik uudised</a></div> Fri, 30 May 2014 07:27:45 GMT http://minsk.vm.ee/esileht/teated/aid-1069 Soome hakkab Eestit esindama Schengeni viisade väljastamisel Bulgaarias http://minsk.vm.ee/esileht/teated/aid-1068 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded"><p>15.06.2012 l&otilde;petatakse viisade menetlus Eesti saatkonnas Bulgaarias, Sofias. Schengeni viisasid hakkab Eesti nimel v&auml;ljastama <a class="xlink icon-external icon-ASPX" href="http://www.finland.bg/Public/Default.aspx" target="_blank">Soome Suursaatkond Sofias</a>.</p> <p>Lisaks esindab Soome Eestit Iraanis, Araabia &Uuml;hendemiraatides, Filipiinidel, Indoneesias, Namiibias, Peruus, Serbias, S&uuml;&uuml;rias (hetkel viisataotluste menetlemine peatatud), Tais, Tansaanias ja&nbsp; Tuneesias.</p> <p>Esinduslepingute s&otilde;lmimise eesm&auml;rk on h&otilde;lbustada inimeste reisimist Eestisse ning muuta&nbsp; viisataotlemist lihtsamaks reisijatele, kes elavad riikides, kus v&auml;lisesindusse j&otilde;udmine on riigi mastaape arvestades liiga keerukas ja kulukas v&otilde;i kus Eestil esindus puudub. Liikmesriigi esindusest saab taotleda l&uuml;hiajalist viisat, transiitviisat ja lennujaama transiitviisat. Esindamine on seotud &uuml;ksnes viisade v&auml;ljastamisega ning muudele konsulaarteenustele leping ei laiene.</p> <p>Eesti on esindatud 88 riigis. Esinduslepingud on s&otilde;lmitud 16 riigiga: Austria, Belgia, Hispaania, Hollandi, Itaalia, Leedu, L&auml;ti, Prantsusmaa, Poola, Rootsi, Saksamaa, Sloveenia, Soome, &Scaron;veits, Taani&nbsp; ja Ungariga. T&auml;psem info: <a href="http://www.vm.ee/?q=taxonomy/term/132" class=" icon-external icon-EE">http://www.vm.ee/?q=taxonomy/term/132</a>.</p> <p><br> &nbsp;</p></div> </div> </div> <div class="all-news"><a href="http://www.vm.ee/et/uudised">Kõik uudised</a></div> Fri, 30 May 2014 07:27:45 GMT http://minsk.vm.ee/esileht/teated/aid-1068